REGULAMIN ZABAWY SYLWESTROWEJ W HOTELU RUBBENS & MONET 2018/2019

REGULAMIN ZABAWY SYLWESTROWEJ W HOTELU RUBBENS & MONET 2018/2019

Rozdział I

§1 Zakres obowiązywania

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników Zabawy Sylwestrowej, w tym postanowienia regulujące:
  a. sposób organizacji,
  b. 
  kwestie dotyczące rezerwacji
  c. obowiązki uczestników Zabawy Sylwestrowej,
  d. warunki uczestnictwa,
  e. uprawnienia uczestników Zabawy Sylwestrowej,
  f. zasady odpowiedzialności uczestników za zachowania niezgodne z prawem,
 2. Uczestnicy Balu Sylwestrowego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Rozdział II

§1 Sposób organizacji Zabawy Sylwestrowej

 1. Za bezpieczeństwo Balu Sylwestrowego w miejscu i w czasie jego trwania odpowiada Organizator imprezy.
 2. Bal Sylwestrowy jest odpłatny i dostępny dla osób, które dokonały płatności i znajdują się na naszej liście w recepcji hotelowej.

Rozdział III
§1 Rezerwacja udziału w zabawie

 1. Uczestnicy mogą dokonać rezerwacji udziału poprzez internetowy system rezerwacyjny hotelu, drogą mailową, telefonicznie bądź osobiście.
 2. Organizator wymaga 50% przedpłaty
 3. Rezerwacja nie może być bezkosztowo anulowana. Wpłacona przedpłata nie zostaje zwrócona. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie przedpłaty za 50.00% wartości za pośrednictwem systemu płatności on-line. Przedpłatę w wysokości 50%, należy wykonać najpóźniej w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty rezerwacji.
 4. Uczestnik może dokonać rezerwacji udział w zabawie wraz z pobytem w hotelu w terminach:
  – 29.12.2018 – 1.01.2019,
  – 30.12.2018 – 1.01.2019,
  – 31.12.2018 – 1.01.2019.
 5. W wypadku zakupu sylwestra wraz z noclegiem, data rezerwacji musi objąć noc z 31.12.2018 na 1.01.2019 roku. W wypadku rezerwacji noclegu w dniach 29.12 – 31.12.2018 r. recepcja za pokój/apartament doliczy kwotę równą cenie dnia.
 6. Uczestnik posiada możliwość zakupu uczestnictwa w imprezie bez wykupienia miejsca noclegowego.

Rozdział IV
§1 Obowiązki uczestnika Zabawy Sylwestrowej

 1. Uczestnik Zabawy Sylwestrowej jest zobowiązany:
  a. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie Organizatora dokument tożsamości,
  b. zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na Zabawę Sylwestrową,
  c. zachowywać się w sposób zgodny z prawem, z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Zabawie Sylwestrowej,
  d. stosować się do zarządzeń i poleceń Organizatora,  pracowników służby hotelu oraz prowadzącego zabawę, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.

Rozdział V
§4 Warunki uczestnictwa w Zabawie Sylwestrowej

 1. Zakazuje się wstępu na Zabawę Sylwestrową osobie:
  a. odmawiającej poddania się sprawdzeniu i stwierdzeniu, czy jest uprawniona do uczestniczenia w Balu,
  b. poddania się przeglądaniu zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  c. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  d. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, oraz dla innych uczestników Zabawy Sylwestrowej.
  e. niepełnoletniej.
 2. Podczas Balu Sylwestrowego zabrania się:
  a. rzucania przedmiotami,
  b. rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu na terenie Hotelu,
  c. używania środków pirotechnicznych, rac świetlnych i dymnych, petard, pochodni itp.,
  d. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,
  e. przebywania osób w miejscach nieprzeznaczonych do przebywania.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren Hotelu i posiadania na Balu Sylwesterowym:
  a. przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży, paralizatorów oraz parasoli o ostrym zakończeniu,
  b. materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych,
  c. własnego alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających,
  d. pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących,
  e. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych pisemną zgodą Organizatora,
  f. przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym szczególnie wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

Rozdział VI
§5 Uprawnienia uczestnika Zabawy Sylwestrowej

 1. Uczestnik Balu Sylwestrowego ma prawo:
  a. Przebywać na terenie Hotelu w czasie trwania Zabawy Sylwestrowej tj. od chwili rozpoczęcia Zabawy przez Organizatora do jego zakończenia
  b. W nieskrępowany sposób uczestniczyć w Zabawie wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania przepisów prawnych, ogólnie obowiązujących zasad współżycia społecznego oraz zasad określonych niniejszym regulaminem,
  c. Do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze
  d. Korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  e. Korzystać z pomocy medycznej.
 2. Uczestnik Balu Sylwestrowego jest uprawniony także do:
  a. Niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji w zakresie poniesionych przez niego szkód – w trakcie trwania Zabawy i na terenie Hotelu,
  b. Składania skarg i wniosków.

Rozdział VII
§8 Przepisy końcowe

 1. Wejście na teren Hotelu gdzie odbywa się Zabawa Sylwestrowa stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika Zabawy w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu video i audio z imprezy.
 2. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów prawa.
 3. Uczestnik Zabawy w pełni odpowiada cywilnie oraz karnie za wszelkie szkody na mieniu i osobach dokonane przez niego podczas uczestnictwa w Zabawie.
 4. Osoby naruszające normy obowiązującego prawa, a w szczególnych przypadkach postanowienia niniejszego regulaminu podlegają ujęciu i niezwłocznemu przekazaniu Policji.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników imprezy w przypadku odwołania Sylwestra, niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z ustaleń niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy do odwołania Zabawy Sylwestrowej, niewykonania lub nienależytego wykonania ustaleń dojdzie na skutek działania siły wyższej (nieprzewidywalne zdarzenie zewnętrzne, któremu Organizator nie mógł zapobiec) lub innych okoliczności całkowicie niezależnych od woli Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a. zmiany programu artystycznego Zabawy bez możliwości zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej miejsca, zwłaszcza w przypadkach niezależnych bezpośrednio od Organizatora;
  b. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Balu szkody, w tym za naruszenie dobrego wizerunku Organizatora
  c. unieważnienia miejsca, zaproszenia, identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego do wejścia na Zabawę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa bądź niespełnienia warunków regulaminu hotelu bądź zabawy.
 7. Regulamin Zabawy Sylwestrowej wchodzi w życie z dniem 15.08.2018 roku i obowiązuje do dnia 01.01.2018 roku.
 8. Regulamin winien być udostępniony uczestnikom Zabawy Sylwestrowej poprzez umieszczenie postanowień niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Zabawy Sylwestrowej www.rubbens.pl/sylwester oraz poprzez umieszczenie jego treści na recepcji hotelowej.
 9. Wejście na teren Hotelu w trakcie organizowania Zabawy oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na warunki niniejszego Regulaminu.