Regulamin hotelu

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00.
 3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu w pokoju przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  – bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  – profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  – po 3 dobie sprzątanie pokoju lub codziennie na życzenie gościa.
  – wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  -w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 8. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  – udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
  – budzenie o wyznaczonej godzinie,
  – przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu,
  – przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu.
 9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Hotel pobiera opłatę za dokonaną szkodę. W przypadku braku zgłoszenia szkody hotel pobierze stosowną opłatę z karty kredytowej.
 12. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 14. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 16. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 17. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 18. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 19. Nieprzestrzeganie ciszy nocnej skutkuje karą w wysokości 500 zł.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 21. Na terenie hotelu panuje zakaz palenia papierosów z wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc.
 22. Palenie w pokoju skutkuje karą w wysokości 500 zł.
 23. Zabranie Hotelowego ręcznika do domu skutkuje powiększeniem rachunku o 50 zł.
 24. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt odbiorcy pod wskazany przez gościa adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.W razie pytań służymy pomocą.                                                                                      

Dyrekcja Hotelu

Rubbens&Monet